Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

PRAVILNIK MNT O FINANSIRANJU SAMOGRADNJE EKSPERIMENTALNIH UREDJAJA

 

 

 

      Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije raspisuje jednom godi{nje javni konkurs za finansiranje samogradnje eksperimentalnih uredjaja ili delova uredaja koji slu`e za pobolj{anje kvaliteta nau~noistra`iva~kog rada. Na konkursu mogu da u~estvuju istra`iva~i koji su redovno finansirani kroz projekte Ministarstva za nau~no-istra`iva~ki rad. Sredstva koja se odobravaju zavisi}e od predvidjenog bud`eta i broja prijava, a kreta}e se maksimalno do 5.000 USD po zahtevu. Finansira}e se isklju~ivo zahtevi koji za cilj imaju izgradnju eksperimentalnog uredjaja koji }e se u celini graditi u instituciji koja konkuri{e ili drugoj doma}oj instituciji, radionici ili preduze}u. Na taj na~in se zapo{ljavaju doma}i radnici, ostvaruje se povoljnija cena u odnosu na kupovinu ili uvoz gotovog proizvoda i ovladava se savremenim tehnologijama koje se primenjuju u nau~no-istra`iva~kim eksperimentima. Na~in konkurisanja, odobravanja sredstava i kontrole realizacije ugovora regulisani su ovim pravilnikom.

 

^lan 1.

 

      Radi realizacije odredaba ovog pravilnika Ministarstvo bira Komisiju za samogradnju, koja je sastavljena od 5 ~lanova. Komisija priprema tekst konkursa za samogradnju.

 

^lan 2.

 

      Ministarstvo po~etkom godine raspisuje javni konkurs za finansiranje samogradnje eksperimentalnih uredajaj ili delova uredjaja i stavlja ga na uvid svim istra`iva~ima finansiranim od strane MNT preko redovnih nau~nih projekata.

 

^lan 3.

 

      Pravo na konkurisanje imaju pojedinci, grupe istra`iva~a, timovi ili celokupni projekti koji se nalaze u evidenciji MNT o finansiranju nau~nih projekata. Prijava na konkurs sadr`i:

-        ime istra`iva~a

-        instituciju u kojoj je zaposlen

-        naziv projekta kod MNT

-        detaljan opis i namenu uredjaja ~ija se izgradnja planira

-        fizi~ke i tehni~ke karakteristike uredjaja

-        mesto gde }e uredjaj biti izgradjen

-        predra~unsku cenu uredjaja (cena uredjaja ne mo`e biti vi{a od 75% od cene uredjaja sli~nih karakteristika na svetskom tr`i{tu. Formira se od cene materijala, komponenti i ulo`enog rada, pri ~emu se rad vrednuje sa 50% vrednosti na svetskom tr`i{tu)

-        dinamiku izgradnje uredjaja odnosno krajnji rok zavr{etka (koji ne mo`e biti du`i od jedne kalendarske godine.

 

^lan 4.

 

      Komisija MNT za samogradnju obradjuje prispele materijale i sa~injava predlog projekata za finansiranje u teku}oj godini.

 

^lan 5.

 

Predlog Komisije usvaja Ministarski kolegijum i stavlja na uvid javnosti u periodu od 15 dana. Komisija razmatra eventualne `albe i upu}uje ih kolegijumu na definitivnu potvrdu.

 

^lan 6.

 

Sa korisnicima kojima su sredstva odobrena Ministar potpisuje Ugovore o finansiranju samogradnje. Sastavni deo ugovora su materijali iz ~lana 3. ovog pravilnika i odluka Ministarskog kolegijuma o visini sredstava.

 

^lan 7.

 

Na ra~un korisnika MNT upla}uje 80% od predvidjene sume u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

^lan 8.

 

Najdalje do isteka roka predvidjenog za realizaciju projekta Komisija za samogradnju vrsi neposrednu kontrolu stepena realizacije projekta odnosno utvrdjeuje da li su odredbe ugovora u svemu ispo{tovane. Komisija dostavlja Ministarstvu izve{taj o realizaciji svakog projekta.

 

^lan 9.

 

      Ukoliko je izve{taj pozitivan, Ministarstvo ispla}uje korisniku sredstava preostali iznos od 20% ugovorene cene. U slu~aju negativne ocene Komisija predla`e MNT da se rok produ`i, da se izvr{i povra}aj sredstava ili neko tre}e adekvatno re{enje za regulisanje odnosa sa korisnikom. Korisnik sa negativnom ocenom nema pravo konkurisanja za sredstva naredne godine.

 

^lan 10.

 

      Korisnik sredstava je obavezan da dobijenim sredstvima doma}inski raspola`e i da izgradjeni uredjaj koristi isklju~ivo za predvidjene namene. Uredjaj je vlsni{tvo MNT i ne mo`e se otudjiti, niti mo`e slu`iti u druge svrhe koje nisu predvidjene Ugovorom bez saglasnosti Ministarstva.