Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 

SAOPSTENJE SA TRIBINE FIZICARA ISTRAZIVACA

ODRZANE22.01.2002.

Tema tribine:

“FUNDAMENTALNA ISTRAZIVANJA IZ OBLASTI FIZIKE U SRBIJI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA SITUACIJU U VEZI SA KONKURSOM ZA PROJEKTE MINISTARSTVA ZA NAUKU, TEHNOLOGIJE I RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE”

Kao rezultat rasprave vodjene na tribini proizisli su sledeci zakljucci:

  1. Fundamentalna istrazivanja iz oblasti fizike predlozena u podnetim projektima na konkurs MNTRS, su skladu sa proritetima EVROPSKOG ISTRAZIVACKOG PROSTORA za period 2002-2006. Ovakav zakljucak sledi na osnovu planova istrazivanja koje je donela EU (videti: The Multiannual Framework Programme 2002-2006 of the European Community for Research…).
  2. Pri donosenju odluke o projektima koji ce biti finansirani, potrebno je voditi racuna o svakom aktivnom istrazivacu. Ovo tim pre sto je u pojedinim oblastima fizike vec ugrozena kriticna masa aktivnih istrazivaca, pa otud i bojazan da mladi fizicari, koji odluce da ostanu u zemlji, ne budu imali kompetentne mentore. 
  3. Bilo bi korisno da se sprovede svestrana analiza mogucih posledica neprihvatanja odredjenih projekata za finansiranje MTRS. Ova analiza bi se mogla odnositi kako na pojedine naucne institucije, tako i na odgovarajuce centre i regione.
  4. Pored pravljenja rang liste projekata posle uradjene recenzije neophodno je saciniti i rang listu istrazivaca na osnovu kompetentnosti za datu istrazivacku oblast. Ova rang lista bi mogla da posluzi MNTRS da donose posebnu odluku kojom bi se visoko rangiranim istrazivacima omogucilo da nastave svoj istrazivacki rad i u slucaju da projekat na kojem su konkurisali nije prihvacen za finansiranje. 
  5. Predlaze se formiranje Nacionalnog komiteta za nauku, koji bi odlucivao o strucnim aspektima razvoja nauke u Srbiji. 

NAPOMENA: Iako su, kako se vidi iz zakljucaka, fizicari na ovoj tribini prevashodno govorili o konkursu za projekte MNTRS, napominjemo da je bilo vrlo korisnih sugestija i predloga, te Vam stoga saljemo i zapisnik sa tribine. 

Predsednik Drustva fizicara Srbije

Prof. dr Ilija Savic

DOSTAVLJENO:

-Prof. dr Draganu Domazetu, Ministru za nauku, tehnologije i razvoj Srbije,

-direktorima naucnih instituta i dekanima fakulteta, u kojima se obavljaju istrazivanja iz oblasti fizike,

-svim fizicarima-istrazivacima u Srbiji.